1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding behandeling en transactie tussen Your Nailz nagelstudio en client waarop Your Nailz nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen nagelsalon

Your Nailz nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken

Een afspraak die telefonisch, via whats app, per email of in de studio is gemaakt, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de client gereserveerd.

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Your Nailz nagelstudio bij voorkeur via Whats app 06 - 48 404 504 of per email mandy@yournailz.nl.

Bovenstaande punten gelden ook indien de client een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Your Nailz nagelstudio 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de client. Your Nailz nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak de client melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Betaling

Your Nailz nagelstudio vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website www.yournailz.nl - De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Your Nailz nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum per mail. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en\of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.


5. Persoonsgegevens en Privacy

De client voorziet Your Nailz nagelstudio voor de 1e behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijksgewijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Your Nailz nagelstudio neemt naam, mailadres en telefoonnummer van de client op in Sara Salonsoft. Dit telefoonnummer en mailadres wordt enkel en alleen gebruikt indien de nagelsalon client op de hoogte wil stellen van een wijziging van de afspraak en informatie mbt de salon.

Your Nailz nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgends de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelsalon zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.


6. Geheimhouding

Your Nailz nagelstudio is verplicht tot geheimhouding an alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld. Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid

Your Nailz nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Your Nailz nagelstudio is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Your Nailz nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de nagelsalon.


8. Garantie

Your Nailz nagelstudio geeft de client 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

  • De client de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon
  • De client zonder handschoenen met agressieve chemicalien heeft gewerkt
  • De client de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken
  • De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd
  • De client jonger is dan 18 jaar


9. Beschadiging & Diefstal

Your Nailz nagelstudio heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Your Nailz nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten

Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via email of telefoon gemeld worden aan de eigenaar van Your Nailz nagelstudio/de behandelende stylist. Your Nailz nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Your Nailz nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftlijk kenbaar maakt. Indien Your Nailz nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen an de wetgever of mediator.


11. Nail Art

Indien Your Nailz nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de nagels van de client hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Your Nailz nagelstudio.


12. Behoorlijk gedrag

De client behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Your Nailz nagelstudio het recht de client de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.


13. Roken

In de salon wordt niet gerookt.


14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Your Nailz nagelstudio en de client is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


15. Leeftijd

De minimale leeftijd die Your Nailz nagelstudio hanteert voor het zetten van kunstnagels (Gel of gelpolish) is 18 jaar.


Your Nailz nagelstudio behoud zich het recht voor om de prijzen te verhogen.